1. Hjem
  2. Om FL

HQ tilpasset.jpg

Om Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

Årsmøtet er FLs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet består av 3 utsendinger fra hvert av friluftsrådene, styret i FL og årsmøtets ordfører. Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og velger styre og andre tillitsvalgte.

Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.

Administrasjonen skal sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og for løpende drift og har kontor i Sandvika. 

Besøks og postadresse er:
Eyvind Lyches vei 23B, 1338 SANDVIKA
E- post: post@friluftsrad.no

Org.nr 971 262 826  Kontonr. 7874 05 76495

Friluftsrådenes Landsforbund kan sende og motta fakturaer i EHF-formatet. 

Faktura kan også mottas som pdf-vedlegg på mail til : fl@ebilag.com